Nieuws


Aantal berichten: 65 | laatste bericht: 2020-03-17 08:03:07

CORONA VIRUS


[17-03-2020]
Gezien de toestand rondom het coronavirus en omdat Jannie in de risicogroep zit, heb ik zojuist besloten alle rijlessen tot 31 maart te stoppen.
 

MEDISCHE BEOORDELING


[24-04-2019]

Medische beoordeling voor rijexamen kan uitlopen 18-4-2019 | AlgemeenDe meeste rijschoolleerlingen krijgen na het indienen van hun Gezondheidsverklaring meteen bericht van het CBR dat ze medisch geschikt zijn om te rijden. Bij de overige leerlingen is een medische beoordeling en aanvullende informatie van één of meer artsen nodig. In die gevallen kan het op dit moment 6 maanden duren voordat het CBR een besluit neemt of een leerling medisch geschikt is om te rijden. Dit spijt ons zeer.

Sinds begin dit jaar helpt het CBR als eerste de klanten van wie het rijbewijs binnenkort gaat verlopen, of al verlopen is, en die vroegtijdig een Gezondheidsverklaring opstuurden. Daarnaast geven we voorrang aan de beroepschauffeurs die hun groot rijbewijs willen vernieuwen.

Het CBR begrijpt dat rijschoolleerlingen zo vroeg mogelijk duidelijkheid over hun medische geschiktheid willen hebben voor het rijbewijs voor auto, motor of auto met aanhangwagen. Daarom adviseren we iedereen met een medische aandoening om meteen aan het begin van de rijopleiding een Gezondheidsverklaring op te sturen via mijn.cbr.nl.

Tips voor rijscholen:
• Vraag leerlingen om meteen aan het begin van de rijopleiding een Gezondheidsverklaring op te sturen via mijn.cbr.nl.
• Verloopt het theoriecertificaat van een leerling binnen 4 maanden? Laat de leerling dit dan doorgeven aan onze Klantenservice via het contactformulier op www.cbr.nl/contact. Dan kunnen we deze leerling voorrang geven bij de beoordeling van de medische geschiktheid.
BRON CBR: 18-04-2019
 

TIPS VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN


[11-12-2018]
Hoe gaat het praktijkexamen auto?


In onderstaande filmpjes zie je hoe het praktijkexamen gaat en waar je op moet letten bij het examen. Hieronder kun je alles nog eens nalezen. Onder 3. De examenrit vind je een filmpje met 7 tips van de examinator.
Zo gaat het praktijkexamen auto bij het CBR - video


Het examen duurt in totaal 55 minuten. Het bestaat uit de volgende onderdelen:
•1. Voor het examen
•2. Op het parkeerterrein
•3. De examenrit
•4. De uitslag


1. Voor het examen

In het CBR-examencentrum maak je kennis met de examinator. Die legt uit hoe je examen verloopt en controleert:
•de uitnodiging voor je examen
•je identiteitsbewijs
•of je bent geslaagd voor je theorie-examen
•of je het formulier Zelfreflectie ingevuld hebt; na de examenrit bespreekt de examinator dit formulier met je

In de meeste gevallen mag je instructeur meerijden tijdens het praktijkexamen. Soms is dit niet mogelijk, omdat er een tweede medewerker van het CBR meerijdt, bijvoorbeeld een examinator in opleiding. Je instructeur is dan wel bij het begin- en eindgesprek aanwezig.

2. Op het parkeerterrein
•Op het parkeerterrein doe je een ogentest. Je leest het kenteken van een stilstaande auto op ongeveer 25 meter afstand.
•Als voorbereiding op de rit kan de examinator jou enkele vragen stellen over de auto. Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard.

3. De examenrit

De examenrit duurt ongeveer 35 minuten. Je rijdt voor een deel zelfstandig naar een bepaalde bestemming. Voor het andere deel rijd je op aanwijzingen van de examinator. Die kijkt of je veilig en zelfstandig rijdt. Daarbij let hij onder meer op de beheersing van de auto, kijkgedrag en voorrang verlenen. Dat geldt voor alle zeven examenonderdelen.De 7 tips op een rijtje:
•Tip #1 - wegrijden
•Tip #2 - rechte en bochtige weggedeelten
•Tip #3 - kruispunten
•Tip #4 - invoegen en uitvoegen
•Tip #5 - inhalen en van rijstrook wisselen
•Tip #6 - bijzondere weggedeelten
•Tip #7 - bijzondere verrichtingen

4. De uitslag

Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent.

Ben je geslaagd?

Dan kun je ná de examendag je rijbewijs aanvragen bij de gemeente waar je woont.

Ben je gezakt?

Van de examinator hoor je waar je nog aan moet werken voor de volgende keer. Op het uitslagformulier kun je dat terugzien samen met je instructeur. Begin dan zo snel mogelijk weer met lessen als voorbereiding op het herexamen. Dat verloopt hetzelfde als het eerste examen.

Alleen als je binnen 5 jaar 4 keer of vaker bent gezakt voor je rijexamen, gaat het anders. Dan krijg je elke volgende keer een speciaal examen.

Langer wachten na afgebroken examen

Als de examinator je rijexamen afbreekt vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijg je te maken met een langere wachttijd. Dan kun je pas na 6 weken herexamen doen bij het CBR, om je rijvaardigheid op peil te brengen. Normaal is de verplichte wachttijd 2 weken als je bent gezakt.
 

TIPS


[14-11-2018]
•Als een medische beoordeling nodig is, stuur dan 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs de Gezondheidsverklaring digitaal naar CBR (via Mijn CBR)
•Maak snel de benodigde afspraken met de arts(en) en gebruik de CBR hulpformulieren
•Via Mijn CBR kunt u zien wat we nog nodig hebben om een besluit te kunnen nemen
•Heeft u een vraag over uw medische beoordeling: stel die via het contactformulier/ e-mail. U krijgt dan sneller antwoord, of u wordt teruggebeld.
 

VERTRAGING MEDISCHE AFDELING CBR


[14-11-2018]
Mensen die een medische beoordeling nodig hebben van het CBR kunnen momenteel hinder ondervinden van langere doorlooptijden. De stijging in het aantal rijexamens en de groei van het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer zorgen voor een toename van het aantal medische beoordelingen. Daarnaast voert het CBR een vernieuwing door, die de vertraging op dit moment versterkt.


 

Gezondheidsverklaring


[09-11-2018]
Gezondheidsverklaringen ouderen en beroepschauffeurs zónder vragen voor de arts
Een belangrijke wijziging is dat de nieuwe papieren Gezondheidsverklaringen voor bestuurders van 75 jaar en ouder en voor beroepschauffeurs niet langer het deel bevatten dat de arts invult. Bij de Gezondheidsverklaring vult de klant alleen zelf vragen in, waarna hij het formulier aan het CBR opstuurt. Van het CBR ontvangt de klant daarna het standaard keuringsverslag dat -voor ouderen en beroepschauffeurs- altijd door een arts moet worden ingevuld, maar óók al eventuele andere verwijzingen. De klant kan dit van ons (CBR) per post ontvangen, maar bij voorkeur vervolgen we het proces digitaal. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk.
 

Privacy Statement


[18-06-2018]

Privacystatement Verkeersschool Jannie Jansen
Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app.of inschrijfformulier. Met dit privacystatement informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.
Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
• NAW-gegevens;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam
• Leeftijd;
• Bankrekeningnummer;
• Foto
Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:
• Communicatie en informatievoorziening;
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• De verbetering van onze diensten;
• Facturering en incasso
Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.
In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.
Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.
Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Bijv. C.B.R. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.
Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een foto als u geslaagd bent voor uw rijbewijs. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.
Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van het privacystatement is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.
Tot slot
Wij hopen u met dit privacystatement een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Hein Jansen.
 

Einde E achter B opleiding


[24-02-2018]
Vanaf 1 maart 2018 stoppen wij met de opleiding E achter B. Dus wij verzorgen geen auto met aanhangwagen opleiding.
 

De Nieuwe vragen van de Gezondheidsverklaring


[13-11-2017]
De vragen voor de Gezondheidsverklaring
1) Kunt u uw arm, hand of vingers beperkt gebruiken?
2) Kunt u uw been of voet beperkt gebruiken?
3) Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?
3a) Rijdt u of wilt u gaan rijden met een bioptische telescoop (BTS)?
4) Wordt of werd u behandeld door een oogarts?
4a) Staat u nu nog steeds onder controle van een oogarts?
5 Heeft u diabetes mellitus?
5a) Gebruikt u op dit moment medicijnen voor de diabetes?
5a1) Heeft u de diabetes al langer dan 10 jaar?
6) Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)?
6a) Is uw nierfunctie minder dan 20%?
7) Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?
8) Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?
8a) Heeft u een ICD?
8b) Heeft u een steunhart?
9) Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen?
9a) Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?
9b) Heeft u een beroerte, een herseninfarct of hersenbloeding gehad?
9b 1) Is dit in de afgelopen zes maanden gebeurd?
9b 1.1) Bent u aan de bloedvaten van uw hersenen geopereerd?
9b 1.2) Heeft u nog steeds klachten van uw beroerte of herseninfarct?
9c) Is er bij u een misvorming van een hersenbloedvat ontdekt, zonder dat u eerst een bloeding had?
9d) Heeft u een ziekte van uw zenuwstelsel?
9e) Heeft u een spierziekte?
9f) Heeft u een hersentumor? Of heeft u er een gehad?
9gi) Heeft u een aandoening van uw hersenen of zenuwstelsel die nog niet genoemd is?
10) Heeft u weleens een epileptische aanval gehad?
10a) Heeft u de laatste epileptische aanval in de afgelopen vijf jaar gehad?
11) Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?
11a) Heeft een arts slaapapneu (OSAS) bij u vastgesteld?
11b) Heeft een arts narcolepsie of hypersomnolentie bij u vastgesteld?
12) Bent u in de afgelopen drie jaar plotseling uw bewustzijn verloren (zoals flauwvallen)?
13) Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?
14) Heeft een arts bij u ADHD of ADD vastgesteld?
15) Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?
16) Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld?
16a) Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld?
16 a1) Is de diagnose in de afgelopen vijf jaar gesteld?
16 a1.1) Bent u in het afgelopen jaar behandeld door een psychiater?
16b) Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?
16 b1) Heeft u tot nu toe maar één keer een psychose gehad?
16 b1.1) Heeft u die éénmalige psychose in de afgelopen 10 jaar gehad?
16c) Heeft u een angststoornis?
16d) Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de vorige vragen niet genoemd is?
17) Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?
18) Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?
19) Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?
 

2toDrive


[03-11-2017]
2toDrive is een experiment waarbij jongeren onder begeleiding van een ervaren bestuurder rijervaring opdoen. Vanaf hun 16e jaar kunnen ze het theorie-examen afleggen en vanaf 16,5 jaar mogen ze rijles volgen. Wanneer ze 17 jaar zijn, mogen ze het rijexamen afleggen. Tot hun 18e rijden ze dan onder begeleiding van een ervaren bestuurder.

Leerlingen van 16 jaar of ouder

Voor jongeren die op 1 november al de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, geldt een overgangsregeling. Voor hen verandert er niets. Zij kunnen nog steeds hun rijbewijs halen vanaf hun 17e. Voor deze groep geldt het vaste schema van 2toDrive:
•Is de leerling op 1 november 2017 16 jaar of ouder? Dan mag hij starten met het halen van het theorie-examen.
•Vanaf 16,5 jaar mag hij praktijklessen volgen en de begeleiderspas aanvragen.
•Wanneer de leerling 17 jaar is geworden, mag hij rijexamen doen.
•Heeft hij zijn rijbewijs gehaald? Dan kan hij tot zijn 18e in de auto rijden samen met zijn begeleider(s).
•Vanaf zijn 18e mag hij zelfstandig de weg op.

Leerlingen die nog geen 16 zijn

Jongeren die pas na 1 november 16 jaar worden, kunnen geen examens afleggen tot de nieuwe wet is ingevoerd. Maar omdat de verwachting is dat de wet begin 2018 rond is, geeft het CBR aan dat deze groep wel alvast kan starten met theorielessen, ze kunnen alleen nog even geen theorie-examen afleggen zolang de wet nog niet definitief ingevoerd is.

Het volgen van rijlessen is sowieso pas toegestaan als de leerling 16,5 jaar is. Het CBR verwacht dat als deze leerlingen de leeftijd van 16,5 jaar bereikt hebben, de wet al definitief is: “Naar verwachting treedt deze wet in begin 2018 in werking, waarmee verwacht wordt dat deze jongeren in ieder geval gewoon kunnen starten met praktijklessen als zij 16,5 jaar zijn.”
 

[prev] 0 t/m 10 [next]
 
Geslaagden
Geen geslaagden
(bekend)
deze week

<< week 50 2020 >>
Contact
Stadselaan 15
5555 AK Valkenswaard
[t] 040 2019238
[m] 06 20037208
Admin (alleen voor beheer)