Nieuws


Aantal berichten: 70 | laatste bericht: 2020-06-25 21:12:57

VERTRAGING MEDISCHE AFDELING CBR


[14-11-2018]
Mensen die een medische beoordeling nodig hebben van het CBR kunnen momenteel hinder ondervinden van langere doorlooptijden. De stijging in het aantal rijexamens en de groei van het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer zorgen voor een toename van het aantal medische beoordelingen. Daarnaast voert het CBR een vernieuwing door, die de vertraging op dit moment versterkt.


 

Gezondheidsverklaring


[09-11-2018]
Gezondheidsverklaringen ouderen en beroepschauffeurs zónder vragen voor de arts
Een belangrijke wijziging is dat de nieuwe papieren Gezondheidsverklaringen voor bestuurders van 75 jaar en ouder en voor beroepschauffeurs niet langer het deel bevatten dat de arts invult. Bij de Gezondheidsverklaring vult de klant alleen zelf vragen in, waarna hij het formulier aan het CBR opstuurt. Van het CBR ontvangt de klant daarna het standaard keuringsverslag dat -voor ouderen en beroepschauffeurs- altijd door een arts moet worden ingevuld, maar óók al eventuele andere verwijzingen. De klant kan dit van ons (CBR) per post ontvangen, maar bij voorkeur vervolgen we het proces digitaal. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk.
 

Privacy Statement


[18-06-2018]

Privacystatement Verkeersschool Jannie Jansen
Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app.of inschrijfformulier. Met dit privacystatement informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.
Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
• NAW-gegevens;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam
• Leeftijd;
• Bankrekeningnummer;
• Foto
Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:
• Communicatie en informatievoorziening;
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• De verbetering van onze diensten;
• Facturering en incasso
Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.
In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.
Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.
Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Bijv. C.B.R. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.
Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een foto als u geslaagd bent voor uw rijbewijs. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.
Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van het privacystatement is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.
Tot slot
Wij hopen u met dit privacystatement een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Hein Jansen.
 

Einde E achter B opleiding


[24-02-2018]
Vanaf 1 maart 2018 stoppen wij met de opleiding E achter B. Dus wij verzorgen geen auto met aanhangwagen opleiding.
 

De Nieuwe vragen van de Gezondheidsverklaring


[13-11-2017]
De vragen voor de Gezondheidsverklaring
1) Kunt u uw arm, hand of vingers beperkt gebruiken?
2) Kunt u uw been of voet beperkt gebruiken?
3) Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?
3a) Rijdt u of wilt u gaan rijden met een bioptische telescoop (BTS)?
4) Wordt of werd u behandeld door een oogarts?
4a) Staat u nu nog steeds onder controle van een oogarts?
5 Heeft u diabetes mellitus?
5a) Gebruikt u op dit moment medicijnen voor de diabetes?
5a1) Heeft u de diabetes al langer dan 10 jaar?
6) Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)?
6a) Is uw nierfunctie minder dan 20%?
7) Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?
8) Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?
8a) Heeft u een ICD?
8b) Heeft u een steunhart?
9) Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen?
9a) Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?
9b) Heeft u een beroerte, een herseninfarct of hersenbloeding gehad?
9b 1) Is dit in de afgelopen zes maanden gebeurd?
9b 1.1) Bent u aan de bloedvaten van uw hersenen geopereerd?
9b 1.2) Heeft u nog steeds klachten van uw beroerte of herseninfarct?
9c) Is er bij u een misvorming van een hersenbloedvat ontdekt, zonder dat u eerst een bloeding had?
9d) Heeft u een ziekte van uw zenuwstelsel?
9e) Heeft u een spierziekte?
9f) Heeft u een hersentumor? Of heeft u er een gehad?
9gi) Heeft u een aandoening van uw hersenen of zenuwstelsel die nog niet genoemd is?
10) Heeft u weleens een epileptische aanval gehad?
10a) Heeft u de laatste epileptische aanval in de afgelopen vijf jaar gehad?
11) Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?
11a) Heeft een arts slaapapneu (OSAS) bij u vastgesteld?
11b) Heeft een arts narcolepsie of hypersomnolentie bij u vastgesteld?
12) Bent u in de afgelopen drie jaar plotseling uw bewustzijn verloren (zoals flauwvallen)?
13) Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?
14) Heeft een arts bij u ADHD of ADD vastgesteld?
15) Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?
16) Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld?
16a) Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld?
16 a1) Is de diagnose in de afgelopen vijf jaar gesteld?
16 a1.1) Bent u in het afgelopen jaar behandeld door een psychiater?
16b) Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?
16 b1) Heeft u tot nu toe maar één keer een psychose gehad?
16 b1.1) Heeft u die éénmalige psychose in de afgelopen 10 jaar gehad?
16c) Heeft u een angststoornis?
16d) Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de vorige vragen niet genoemd is?
17) Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?
18) Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?
19) Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?
 

2toDrive


[03-11-2017]
2toDrive is een experiment waarbij jongeren onder begeleiding van een ervaren bestuurder rijervaring opdoen. Vanaf hun 16e jaar kunnen ze het theorie-examen afleggen en vanaf 16,5 jaar mogen ze rijles volgen. Wanneer ze 17 jaar zijn, mogen ze het rijexamen afleggen. Tot hun 18e rijden ze dan onder begeleiding van een ervaren bestuurder.

Leerlingen van 16 jaar of ouder

Voor jongeren die op 1 november al de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, geldt een overgangsregeling. Voor hen verandert er niets. Zij kunnen nog steeds hun rijbewijs halen vanaf hun 17e. Voor deze groep geldt het vaste schema van 2toDrive:
•Is de leerling op 1 november 2017 16 jaar of ouder? Dan mag hij starten met het halen van het theorie-examen.
•Vanaf 16,5 jaar mag hij praktijklessen volgen en de begeleiderspas aanvragen.
•Wanneer de leerling 17 jaar is geworden, mag hij rijexamen doen.
•Heeft hij zijn rijbewijs gehaald? Dan kan hij tot zijn 18e in de auto rijden samen met zijn begeleider(s).
•Vanaf zijn 18e mag hij zelfstandig de weg op.

Leerlingen die nog geen 16 zijn

Jongeren die pas na 1 november 16 jaar worden, kunnen geen examens afleggen tot de nieuwe wet is ingevoerd. Maar omdat de verwachting is dat de wet begin 2018 rond is, geeft het CBR aan dat deze groep wel alvast kan starten met theorielessen, ze kunnen alleen nog even geen theorie-examen afleggen zolang de wet nog niet definitief ingevoerd is.

Het volgen van rijlessen is sowieso pas toegestaan als de leerling 16,5 jaar is. Het CBR verwacht dat als deze leerlingen de leeftijd van 16,5 jaar bereikt hebben, de wet al definitief is: “Naar verwachting treedt deze wet in begin 2018 in werking, waarmee verwacht wordt dat deze jongeren in ieder geval gewoon kunnen starten met praktijklessen als zij 16,5 jaar zijn.”
 

2to drive


[27-10-2017]
Sinds de start van begeleid rijden in november 2011 hebben ruim 220.000 17-jarigen het rijexamen met succes afgelegd. Zij rijden tot hun 18e onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Dit experiment, ook bekend als 2toDrive, loopt tot en met 31 oktober 2017. Oud-minister Schultz heeft eerder aangekondigd dat begeleid rijden definitief wordt ingevoerd in de wet. De wet om dat te regelen is in een vergevorderd stadium.

Ook als de definitieve wet nog niet volledig is ingevoerd, heeft het ministerie van Infrastructuur door overgangsrecht geregeld dat jongeren die op 1 november 2017 (bij de afloop van het experiment) 16 jaar en ouder zijn gewoon hun rijbewijs kunnen halen vanaf hun 17e jaar. Voor hen verandert er niets.

Jongeren die op 1 november 2017 nog geen 16 jaar zijn, kunnen wel starten met theorielessen, maar nog niet direct theorie-examen doen. Zij moeten wachten tot begeleid rijden definitief is ingevoerd. Naar verwachting treedt deze wet in begin 2018 in werking, waarmee verwacht wordt dat deze jongeren in ieder geval gewoon kunnen starten met praktijklessen als zij 16,5 jaar zijn.

Kandidaten die al een theorie-examen gereserveerd hebben terwijl ze pas na 31 oktober 16 jaar worden, worden persoonlijk door het CBR benaderd met de informatie dat hun reservering geannuleerd moet worden. Dat gaat om heel weinig kandidaten (ongeveer 20 kandidaten per maand die theorie-examen doen vlak na hun 16e verjaardag, voordat ze starten met hun praktijklessen).
 

Gezondheidsverklaring


[16-10-2017]
Via de volgend link kun je zien hoe je een gezondheidsveklaring kunt aanvragen:
https://www.cbr.nl/11381.pp
 

Eigen Veklaring invullen


[26-08-2017]
Welke vragen vindt u op de Eigen verklaring?
Onderstaande toelichting kan u helpen bij het beantwoorden van de vragen op de Eigen verklaring. De Eigen verklaring kunt u invullen via www.mijn.cbr,nl en betalen via iDeal.

Vanaf 1-11-2017 zelf invullen. De rijschool mag dit niet meer. Het zijn privé zaken !
 

Eigen Veklaring invullen


[26-08-2017]
1. Heeft u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen? U vult ‘ja’ in als:
 u een epileptische aanval heeft gekregen
 u overdag een slaapaanval heeft gehad (zo sterk dat u niet wakker kon blijven)
 bij u een slaapstoornis is geconstateerd, zoals narcolepsie of slaapapneu
 u in de afgelopen 3 jaar flauw bent gevallen
2. Heeft u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen? U vult ‘ja’ in als u het afgelopen jaar weleens niet meer goed kon staan, bewegen of zien, omdat u duizelig of uit evenwicht was.
3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel? U vult ‘ja’ in als u een psychische stoornis heeft, of iets aan uw hersenen of zenuwstelsel heeft. Het gaat om een stoornis of ziekte die invloed kan hebben op hoe u zich voelt en hoe u ziet, denkt en beweegt. Ook als u nu geen klachten van uw stoornis of ziekte heeft, vult u ‘ja’ in.

Voorbeelden van psychische stoornissen, hersenziekten en zenuwziekten:
 beroerte, TIA, hersenbloeding, hersentumor, hersenletsel
 ADD en ADHD, autisme, PDD-NOS, Asperger
 ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, spierzwakte
 depressie, psychose, schizofrenie, angst, compulsieve stoornis
 dementie
4. Maakt u misbruik van of heeft u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest? U vult ‘ja’ in als:
 u moeilijk zonder alcohol of drugs kan
 u meer dan eens heeft gereden onder invloed van alcohol of drugs
 u in de afgelopen vijf jaar bent behandeld voor misbruik van alcohol of drugs
 het CBR uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard, omdat u alcohol of drugs misbruikt
Weet u niet of u alcohol of drugs misbruikt? Doe dan de test op jellinek.nl
Vul de vraag ook met ‘ja’ in als uw rijbewijs wegens de recidiveregeling ongeldig is verklaard.
5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of heeft u een hart- of vaatoperatie ondergaan? U vult ‘ja’ in als:
 u suikerziekte heeft
 u een pacemaker, ICD of steunhart heeft

U vult ook ‘ja’ in als u klachten heeft die invloed hebben op hoe u denkt, ziet of beweegt. Zoals klachten door:
 hart- en vaatziektes
 hoge bloeddruk
 ziekte aan organen, zoals nieren of longen
6. Kunt u een arm, hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken? U vult ‘ja’ in als u weinig kracht heeft in uw hand, arm of vingers.

U vult ook ‘ja’ in als u uw hand, arm of vingers helemaal niet kan gebruiken. Bijvoorbeeld als u:
 verlamde spieren heeft of gewrichtsklachten
 een deel van een arm of hand mist
7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?U vult ‘ja’ in als u weinig kracht heeft in een been of voet.

U vult ook ‘ja’ in als u uw been of voet helemaal niet kan gebruiken.
Bijvoorbeeld als u:verlamde spieren heeft of gewrichtsklachten een deel van een been of voet mist of als u hulpmiddelen bij het lopen gebruikt.
 

Eigen Veklaring invullen!!!!!


[26-08-2017]
8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen? U vult ‘ja’ in als u:
 wazig of minder scherp ziet
 een lui oog heeft of wiebelogen (nystagmus)
 maar een deel van de ruimte ziet

Draagt u een bril of lenzen? Vul dan alleen ‘ja’ in als u niet goed ziet mét uw bril op of lenzen in.
8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of heeft u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan? U vult ja in als
 U bij de oogarts komt of kwam voor staar, glaucoom of een lui oog;
 U bij de oogarts komt of kwam omdat u niet de hele ruimte ziet;
 U een laserbehandeling heeft gehad, behalve als die was om geen bril te hoeven dragen
9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen? U vult ja in als:
 U medicijnen gebruikt waar u bijvoorbeeld slaperig of suf van kan worden
 U medicijnen gebruik met ernstige bijwerkingen

Vaak staat er een waarschuwing op de verpakking of in de bijsluiter. Ook op rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u opzoeken of u medicijnen heeft waarmee u beter niet kunt rijden (klasse III). Of vraag het uw arts of apotheker.
10. Heeft u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken? U vult ja in als:
 U iets heeft dat niet in deze vragenlijst staat, maar wat wel invloed kan hebben op hoe u rijdt, zoals moeite met omkijken
 U twijfelt of u nog wel veilig kan rijden
 

Eigen Verklaring


[25-06-2017]
Iedereen is zélf verantwoordelijk voor zijn gezondheidsgegevens. Het is dan ook belangrijk dat een examenkandidaat de gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) voor zijn rijexamen zélf invult. Zo denkt hij bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Daarom heeft het CBR besloten dat een examenkandidaat vanaf 1 november 2017 altijd zélf zijn gezondheidsverklaring moet indienen. Dat kan dan niet meer door de rijopleider gebeuren.

Toelichting
Voor een rijbewijs moet een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat zijn om te rijden. Om dit te kunnen beoordelen, stelt het CBR een aantal vragen over de gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Eigen verklaring’. Voor een bromfiets- of brommobielexamen is het indienen van zo’n formulier niet nodig.

Communicatie
Na de zomer start het CBR met informeren van examenkandidaten dat zij zélf hun gezondheidsverklaring via Mijn CBR moeten indienen. Dit doen we via cbr.nl, de uitslagmail van het theorie-examen, een animatiefilmpje en sociale media. Ook komt er een (papieren en digitale) flyer beschikbaar die u aan uw leerlingen kunt geven.

Voorgeschiedenis
Tot het eind van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat een examenkandidaat zélf een papieren Eigen verklaring opstuurde. Nadat het CBR medisch akkoord had gegeven op deze verklaring, kon de opleider een rijexamen voor hem reserveren. Met de komst van het online examenreserveringssysteem TOP internet voor opleiders veranderde dat voor de kandidaten die alle vragen op de gezondheidsverklaring met ‘nee’ konden beantwoorden. Vanwege het gebruiksgemak kon de opleider voor deze kandidaten een digitale gezondheidsverklaring verzenden en meteen een examen reserveren. Deze gezondheidsverklaring werd vervolgens geprint en voor het examen bij de examinator getekend door de kandidaat.

Melding na examen
Vorig jaar kwam het 2.000 keer voor dat een kandidaat na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan. De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Dit doet zich 50% minder voor als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient.

Het voorkómen van een ‘melding na examen’ draagt bij aan een ongestoord examentraject. Een geslaagde kandidaat hoeft dan niet te wachten op een medisch onderzoek voordat hij het rijbewijs kan aanvragen bij zijn gemeente. En bij een gezakte kandidaat kan de opleider meteen een herexamen plannen en de vervolglessen hierop afstemmen.

Online indienen
Sinds 2013 kunnen burgers snel en gemakkelijk zelf een gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR. Hiervan maakte een jaar later 14% van de burgers die een gezondheidsverklaring indienden gebruik. Dat percentage steeg naar 22% in 2016.

Vragen?
Hier vindt u de antwoorden op een aantal vragen. Heeft u andere vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact met opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 088 227 29 00.
 

Wachttijden cbr


[10-06-2016]
Het CBR streeft ernaar de rijexamenkandidaten tijdig te laten afrijden. De afspraken daarover worden sinds 2010 landelijk gehaald. In sommige plaatsen wordt de maximale reserveringstermijn van zeven weken echter sinds maart 2016 overschreden. Dit komt door extra drukte die ontstaan is door niet voorziene toename in de vraag naar rijexamens van 17-jarigen, extra vraag naar taxi-examens en de aantrekkende economie. Daarnaast blijkt het werven van voldoende gekwalificeerde examinatoren moeilijk te zijn.

Daarom wordt er volop extra gewerkt door de examinatoren. Ook heeft het CBR besloten de werving van nieuwe examinatoren dit jaar op te schroeven van 52 naar 64. Als deze werving slaagt, kan het CBR eind dit jaar naar verwachting weer in alle plaatsen de afspraken over de reserveringstermijnen nakomen.

Bron: CBR

 

Eigen Verklaring


[08-05-2016]
Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring.

75 jaar en ouder

Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. U wilt uw rijbewijs verlengen. Dan vult u een Eigen verklaring in en gaat u naar een arts.
 

Velig met de auto op vakantie!!!!


[18-06-2013]
Wanneer je met de auto naar het buitenland op vakantie gaat moet je bepaalde veiligheidsproducten verplicht in de auto hebben. Dit kan zijn een verbanddoos, reflectievest en in Frankrijk zelfs 2 alcoholtesters. Bereid je goed voor en kijk maar eens op www.huubsmolders.nl onder het kopje acties. FIJNE en VEILIGE vakantie!!!! Hein en Jannie
 

E achter B rijbewijsregels


[26-02-2013]
Met een rijbewijs B mag u vanaf 19 januari 2013
Een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg dat geschikt is voor het vervoer van maximaal 8 personen (uzelf niet meegerekend).
Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750 kg achter uw auto voorttrekken.
Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750 kg achter uw auto voorttrekken. Alleen als het gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag wel meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken.

Nieuwe regels rijbewijs BE
Met het rijbewijs BE mag u tot 19 januari 2013 een aanhangwagen of oplegger voorttrekken met een gewicht van meer dan 750 kg. Als u op of na 19 januari 2013 uw BE rijbewijs haalt, mag het gewicht van de aanhang¬wagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk.
 

Gelukkig Nieuwjaar


[01-01-2013]
Wij wensen iedereen veel veilige kilometers in 2013. Hein en Jannie
 

Theorielessen


[19-10-2012]

De nieuwe cursus theorie begint weer en wel op 29 oktober 2012.
LET OP: de theorieavonden zijn op MAANDAGAVOND van 19.00 uur tot 21.00 uur. iedereen die deze cursus wil volgen is van harte welkom.
 

Nieuw e-mailadres


[03-10-2012]
Vanaf heden hebben wij een nieuw e-mailadres en wel: janniejansen@janniejansen.nl
 

[prev] 10 t/m 19 [next]
 
Geslaagden
Geen geslaagden
(bekend)
deze week

<< week 29 2024 >>
Contact
Stadselaan 15
5555 AK Valkenswaard
[t] 040 2019238
[m] 06 20037208
Admin (alleen voor beheer)